Faktura

Faktura predstavlja knjigovodstveni dokument koji ispostavlja prodavac kupcu za prodane proizvode ili izvršene usluge. Računom se dokazuje izvršenje nekog posla.

Prvi oblici fakture se javljaju u drevnoj Mezopotamiji. Danas fakture sve češće mijenjaju oblik iz papirnog u elektronski. Iako su standardi za elektronsku razmjenu podataka različiti od države do države, još uvijek je uobičajeno da se elektronski dokumenti štampaju i odlažu kao papirna evidencija.

Sa stanovišta prodavca/vršioca usluge, faktura je izlazna faktura – KIF, a sa stanovišta kupca ulazna faktura – KUF.

U članu 107. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, propisano je da poreska faktura, za dobra koja nisu oslobođena PDV-a po članu 24. i 25. Zakona o PDV-u, mora sadržavati najmanje slijedeće podatke:

 • Naziv, adresu i identifikacioni broj za indirektne poreze obeznika koji je isporučio dobra ili usluge,
 • Mjesto i datum izdavanja fakture,
 • Broj fakture,
 • Datum isporuke dobra i/ili usluga,
 • Ime, naziv, adresu i kada postoji identifikacioni broj za indirektne poreze poreskog obveznika kupca,
 • Trgovački naziv, vrstu, količinu i cijenu isporučenih dobara i obavljenih usluga,
 • Pojedinačnu vrijednost dobra i usluga bez PDV-a,
 • Ukupan iznos naknade bez PDV-a,
 • PDV stopu i ukupan iznos PDV-a,
 • Ukupan iznos naknade za dobra i usluge, uključujući PDV.

Ukoliko se izdaje faktura za dobra oslobođena PDV-a, na fakturi je potrebno navesti oslobađajući član Zakona, a ukoliko društvo koje fakturiše nije PDV obveznik, potrebno je da na fakturi navede da nije PDV obveznik.

Ostali podaci na fakturi:

 • Oznaka stranice,
 • Logotip izdavaoca računa,
 • Dodatni kontakt podaci kao što su mail, fax, internet stranicu, stranicu na društvenim mrežama,
 • Rok plaćanja – Po Zakonu o finansijskom poslovanju, faktura se mora platiti za 30 dana. Postoji i mogućnost da se sastavi poseban ugovor između dvije strane kojim se rok plaćanja može ugovoriti do 60 dana, a ako dužnik izda neopozivu bankarsku garanciju, moguće je produžiti rok plaćanja ali koji ne može biti duži od 360 dana.
 • Identifikacija osobe koja je izdala račun,
 • Broj Rješenja upisa u sudski registar, IBAN, SWIFT, bar kod ili qr kod fakture, proizvoda, internet stranice i slično.

U prilog fakture, obveznici fiskalizacije prilažu fiskalni ili reklamni fiskalni račun a na fakturi navode broj fiskalnog računa.

Agencija za računovodstvo i reviziju Euro-Biro d.o.o. Sarajevo Vam stoji na raspolaganju za sve informacije i pomoć pri izradi i evidentiranju poslovne dokumentacije.