Šta inspekcija traži (I dio)

Poslovanje privrednih društava i obrtnika su regulisani nizom zakona, pravilnika, uredbi, uputstava, stavova, zaključaka. Svi zakoni su također predvidjeli jako visoke kazne za propuste i prekršaje. Kako bi poslovanje sveli u zakonom propise okvire i izbjegli plaćanje visokih kazni u ovom vremenu kada mnoge firme posluju na ivici egzistencije, preporučujemo da obratite posebnu pažnju na slijedeće:

 • Privrednici koji imaju motorna vozila na firmi (putnička i/ili teretna) obavezno da pišu Putne naloge sa preciznom relacijom i početnom i krajnjom kilometražom kako bi se utvrdili eventualni kilometri u privatne svrhe i platili porezi,
 • Ako se koriste putnička vozila za prevoz direktora (uposlenika) na posao i sa posla, isključuje se pravo za isplatu naknada za prevoz za tog radnika,
 • Reprezentacija da bude dokumentovana i da je u poslovne svrhe (poželjno je imati evidenciju za kojeg partnera je reprezentacija i ovjera od strane direktora),
 • Da putem pravnog savjetnika ažurirate pravilnike, odluke i opšta akta,
 • Da provjerite da li je na ulazu istaknuta firma, radno vrijeme i je li vidljiv IDB, grb i zastava,
 • Da provjerite jesu li ugovori o radu kompletni, sa svim bitnim elementima,
 • Provjeriti jesu li svi radnici obezbijedili porezne kartice i ima li izmjena,
 • Je li uspostavljena i popunjena knjiga evidencije o radnicima,
 • Vodi li se evidencija o radnom vremenu (šihtarica), uz napomenu da šihtaricu vodi poslodavac ili da ovlasti (odlukom) nekoga od radnika, voditi knjigu redovno,
 • Sačinjavaju li se rješenja o godišnjem odmoru u skladu sa Kolektinim ugovorom,
 • Obračunavaju li se redovno plaće i isplaćuju li se redovno, ovjeravaju li se redovno specifikacije (rok za ovjeru je 24 sata a ako se plaća ne isplaćuje, obaveza je ovjere do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec), ovjera MIP-a, da li se obračunava naknada za minuli rad, rad noću, prekovremeno i u dane praznika, dostavljaju li se platne liste radnicima,
 • Vrši li se obuka radnika o zaštiti i samozaštiti i da li se provjerava znanje iz te oblasti,
 • Vrši li se redovno baždarenje mjernih instrumenata,
 • Imaju li uposlenici ljekarsko uvjerenje i sanitarne knjižice – koji imaju dodir sa hranom i osobama,
 • Vrši li se redovno analiza hrane i napitaka,
 • Vrši li se redovno sezonska dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, ima li ormarić prve pomoći, atestiran protupožarni aparat
 • Registar kasa treba da ima tačno novca u kasi prema prometu, odluke o depozitu i uredno prokucano u kasi. Knjiga dnevnih izvještaja (KDI) da se vodi ispravno i redovno, printaju li se dnevni i mjesečni izvještaji, natpis o izdavanju fiskalnih računa,
 • Natpis – da se ne prodaje alkohol i cigarete maloljetnim osobama,
 • Cjenovnik da bude istaknut, u domaćoj valuti, normativ da bude ovjeren i da bude dostupan korisnicima, obavezno da imaju deklaracije na artiklima, a za “tehničku robu” da ima uputstvo za korištenje i uslovi garancije na bosanskom jeziku i da je obezbijeđen servis,
 • Provjeriti zalihe, da nema manjka, da nema robe sa proteklim rokom, kvarne robe i sl. Manjak se tumači kao korist i obračunavaju se doprinosi i odgovornost se prenosi na direktora. Ukoliko je za manjak odgovoran uposlenik, dužan je da izmiri razliku.
 • Redovno dnevno polaganje pazara u punom iznosu,
 • Vodi li se blagajna, ako ima kupovine za gotovinu da ta gotovina ne bude iz pazara već da bude podignuta čekom, nalozi za naplatu, isplatu i blagajnički dnevnik da se evidentiraju. Odluka o blagajničkom maksimumu i poslovanje u skladu sa Uredbom o plaćanju gotovinom je također obavezno.
 • Pravilnik o načinu formiranja cijena i uslovima poslovanja (u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini – član 11. stav 6. i Zaštiti potrošača), i da bude istaknut na prikladan način u radnji kojim je obavezno predvidjeti: način formiranja cijena, način plaćanja, eventualno davanje rabata, popusta i bonifikacija, uslovi za priznavanje reklamacije, vrši li se isporuka na adresu kupca,
 • Treba provjeriti jesu li šifre na Rješenju o registraciji sa 5 cifara (to bi značilo da je zadnje rješenje iz 2009. godine ili ranije), ako jeste, treba putem notara i suda usaglasiti šifre djelatnosti i treba obavijestiti Kantonalni inspektorat za trgovinu obrascem izjave za trgovinu, a za ostale djelatanosti na memorandumu upisati obavijest “da je osnovna djelatnost…”, da su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi (el.energija, voda),
 • Kod ugostitelja i obrtnika – knjige: knjiga prihoda i rashoda, knjiga stalnih sredstava, knjiga potraživanja i obaveza i knjiga prometa u ugostiteljstvu i knjiga šanka da se vode redovno i u skladu sa propisima. KPU i Šank se vode svakodnevno, a knjigovodstvu treba dostaviti svu dokumentaciju kako bi istovremeno knjižili izvode, knjigu prometa i obaveza, knjigu prihoda i rashoda i ulazne i izlazne fakture kao i dnevne promete,
 • Utrošak materijala i sirovina popunjavati svaki dan na osnovu dnevnih prometa,
 • Knjige udjela sa pravima vođenja iste, odluka o zaduženoj osobi da vodi knjigu,
 • Knjigu šanka popunjavati svaki dan prije početka rada. Upisati nabavke robe iz prethodnog dana i prodaju svakog artikla na osnovu podataka iz računara (ili na osnovu popisa ukoliko fiskalni uređaj nije usklađen sa računarom i ne razdužuje zalihe)
 • Za popis stalnih i novčanih sredstava, sitnog inventara, sirovina, materijala, robe, potraživanja i obaveza direktor treba da sačini Odluku o formiranju komisije za popis. Poželjno je da ima tri člana komisije. Komisija je dužna da izvrši popis i da konstatuje zatečeno stanje i sačini Elaborat o popisu,
 • Neophodno je da se prema svim kupcima (a preporučujemo i dobavljačima) pošalju IOS-i za usaglašavanje potraživanja i obaveza i da se eventualne razlike usaglase,
 • Voditi knjigu protokola, knjigu KUF-a, KIF-a, knjigu putnih naloga, TKM, šank,
 • Putni nalozi moraju biti sa dokazima da je službeni put zaista i postojao, a pravdanje akontacije i putnog naloga mora biti odmah po povratku sa službenog puta u skladu sa Pravilnikom,
 • Posjedovati licence za softvere na računarima, dozvole za neonske reklame, tende, stolove vani.
 • Dezo barijere i sve što je potrebno u borbi protiv COVID-19.

Za sve nejasnoće i posebne situacije zatražiti tumačenje Uprave za indirektno oporezivanje ili Ministarstva finansija.