Osnivanje d.o.o. u BiH – Koji su koraci i šta sve trebate znati da bi registrovali firmu u FBiH

Po pisanju stranih istraživačkih medija, Bosna i Hercegovina se nalazi na sredini liste po jednostavnosti osnivanja firme (90 od 190). Povoljan geografski položaj, ugodna klima i prirodna bogatstva zasjene administrativne procedure i nestabilna politička struktura regiona. Budući da se bilježe pozitivni pomaci u digitalizaciji poslovanja, možemo očekivati jednostavniji pristup registraciji poslovne djelatnosti.

Značajan administrativni posao oko registracije firme možete sami uraditi, ali ako želite da isključite mogućnost pogreške i uštedite na vremenu, predlažemo da angažujete profesionalnu pravnu osobu. Ukoliko Vam je potrebna pomoć oko registracije d.o.o. obratite se Agenciji za računovodstvo i reviziju u Sarajevu.

Minimalni osnivački kapital za d.o.o. je 1.000 KM. U slučaju da postoji više vlasnika, svako odgovara do visine svog udjela a koji ne može biti manji od 100 KM.

Prvi korak pri registraciji je izrada osnivačkog akta. Osnivački akt može biti u formi odluke ili u formi ugovora. Svaki osnivački akt ima svoje obavezne dijelove. Osnivački akt sastavlja notar ili advokat a potrebni su mu slijedeći podaci:

 • Ime i prezime, te adresa osnivača društva,
 • Iznos osnivačkog kapitala,
 • Ko je osnivač/osnivači,
 • Ko je direktor, vođenje poslova i zastupanje društva (imenovanje lica ovlaštenih za vođenje poslova i zastupanje kao i za registraciju društva u sudskom registru),
 • Koji je naziv društva, sjedište i djelatnost kojom će se društvo baviti,
 • Prava i obaveze članova društva,
 • Postupak u slučaju da neko od osnivača društva ne uplati svoj ulog u novcu do ugovorenog roka ili ne ispuni neku drugu dogovorenu obavezu,
 • Izmirivanje troškova osnivanja društva (od strane osnivača ili nove kompanije),
 • Posljedice neuspjelog osnivanja društva,
 • Ovjeren potpis osnivača ili ovlaštenog zastupnika za registraciju društva u BiH.

Iznos osnivačkog kapitala uplaćujete na prelazni račun jedne od banaka u BiH (Uplatnica vam je potrebna kao dokaz koji prilažete sudu).

Registracija kod općinskog suda – Registracija se vrši kod odjeljenja registra za upis pravnih lica. Podaci koji se unose u registar su podaci o osnivanju, spajanju i okončanju predmeta upisa, osnivanju ili okončanju dijela predmeta upisa, sve promjene statusa koje uključuju promjene u formi organizacije predmeta upisa, podaci o predmetu upisa koji su relevantni za pravnu korespodenciju i njihove promjene, podaci o bankrotu i likvidaciji procesa, podaci o započetoj proceduri ukidanja predmeta upisa kao i drugi pravno propisani podaci. Za registraciju je neophodno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za registraciju,
 • Osnivački akt,
 • Dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun u banci,
 • Dokaz o uplati sudske takse i potvrda o uplati takse za objavljivanje oglasa o osnivanju firme u Službenim novinama FBiH,
 • Potvrda iz poreske uprave o nepostojanju duga,
 • Ovjeren potpis lica ovlaštenog za zastupanje firme u unutrašnjem i vanjskom prometu,
 • Izjava direktora o prihvatanju dužnosti.

Platiti administrativne troškove i preuzeti Rješenje o registraciji kompanije od Suda.

Izrada pečata – Nakon završene registracije izrađujete pečat na kojem stoji naziv vaše firme. Da biste mogli izraditi pečat potrebno je da priložite i kopiju rješenja o upisu društva u sudski registar.

Potpisati Ugovor sa Agencijom za računovodstvo i Ugovor o zakupu prostora.

Zahtjev za izdavanje statističkog, ID broja i šifre djelatnosti – Nakon završene registracije, potrebno je da vašu firmu registrujete u Registru preduzeća u Zavodu za statistiku. Poreznoj Upravi podnosite Zahtjev za dobivanje ID broja i Obavještenja o razvrstavanju na šifru djelatnosti.

Otvaranje transakcijskog računa u banci – Da biste otvorili žiro-račun u banci potrebno je dostaviti kopije sljedećih dokumenata:

 • Rješenja o upisu u sudski registar ,
 • Rješenje o identifikacionom broju,
 • Identifikacioni dokument za osobe koje trebaju dobiti punomoć za žiro-račun koji se otvara,
 • Ovjeren potpis ovlaštenih osoba za platni promet.

Slijedeći koraci su plaćanje komunalne takse, izrada ugovora o radu te prijava društva i zaposlenih u poresku upravu.

Da biste prijavili firmu u nadležnu poresku upravu potrebni su vam slijedeći dokumenti:

 • Rješenje o upisu u sudski registar,
 • Rjesenje o matičnom/identifikacionom broju,
 • Obrazac za prijavu kompanije.

Za registraciju zaposlenih potreban je sljedeći dokument: Odgovarajući obrazac za upis u jedinstveni registar (može se preuzeti kod nadležne Porezne uprave prema sjedištu tvrtke).

Podnošenje zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju i ugovaranje sa ovlaštenim serviserom je slijedeći korak.

Pribavljanje dozvole za obavljanje djelatnosti. – Nadležnom općinskom ili kantonalnom organu (zavisno od djelatnosti) trebate podnijeti izjavu o ispunjavanju tehničkih uslova poslovnog prostora radi početka obavljanja djelatnosti. Kako bi pribavili ovu dozvolu potrebno je da dostavite sljedeće dokumente:

 • Zahtjev za dozvolu,
 • Punomoć, osim ako direktor sam ne poduzima potrebne korake,
 • Dokaz da kompanije ima poslovni prostor i potrebnu opremu,
 • Dokaz o registraciji direktora i uposlenika u poreznoj upravi,
 • Dokaz o izmirivanju administrativne takse,
 • Stručno mišljenje o zaštiti od buke,
 • Potvrda o električnim instalacijama,
 • Potvrda o zaštiti od požara.

Vremenski period trajanja registracije d.o.o. od dostavljanja potpune dokumentacije sudu do dobijanja Rješenja je 10-20 dana.

Pribavljanjem dozvole za obavljanje djelatnosti ste stekli uslove za početak poslovanja. Prijedlog je da se obratite za pomoć pri registraciji firme te da energiju, kreativnost i upornost čuvate za vršenje registrovanih poslovnih aktivnosti. Kineska poslovica kaže: “Da bi se moglo polahko raditi ono što je važno, treba brzo raditi ono što nije važno.” Značajne uštede vremena i novca ćete postići aktiviranjem usluga elektronskog poslovanja kod komercijalnih banaka, digitalizacijom iz oblasti direktnih i indirektnih poreza te korištenjem usluga digitalnog računovodsta Agencije za računovodstvo i reviziju EURO-BIRO d.o.o. u Sarajevu.