Određivanje cijene revizorskih usluga

Formiranje cijene revizorskih usluga se vrši na osnovu Tarifnika koji je donijela Skupština Revizorske komore 2015. godine a na način da se određuje najniži iznos naknada za revizorske usluge. Poštivanje ovog Tarifnika je obavezno a formiranje najniže naknade za reviziju finansijskih usluga se vrši po principu bodovanja ukupnog godišnjeg prihoda, prosječne vrijednosti imovine i prosječnog broja zaposlenih u prethodnoj poslovnoj godini. Bodovanje se vrši tako da za se svakih 20.000 KM prihoda i prosječne aktive vrednuje sa po jednim bodom. Bodovi prema zaposlenim se računaju na način da ako društvo broji manje od 20 zaposlenih, dodijeljuje se 10 bodova; od 21 do 50 zaposlenih sa 20 bodova, 51 do 100 zaposlenih sa 30 bodova, 101 do 300 zaposlenih sa 40, a 60 bodova za preduzeća sa preko 300 prosječno zaposlenih u prethodnoj godini.

Zbrajanjem bodova utvrđuje se pragovi za izračun naknada za vršenje revizije finansijskih izvještaja privrednih društava kako slijedi..

Minimalna naknada za raviziju finansijskih izvještaja za male privredne subjekte utvrđuje se u iznosu od 2500 KM. Ukoliko društvo ispunjava kriterij obveznika revizije samo po osnovu aktive: aktiva veća od 4.000.000 KM a manja od 8.000.000 KM, a prihod manji od 500.000 KM i broj djelatnika manji od 50, u tim slučajevima, utvrđivanje cijene ne podliježe prethodno navedenoj tarifi, minimalna cijena revizije iznosi 2.800,00 KM. Ukoliko društvo ispunjava kriterij samo po osnovu aktive, aktiva veća od 8.000.000 KM a prihod veći od 500.000 KM a manji od 2.000.000 KM i broj djelatnika manji od 50, tu se određuje minimalna cijena od KM 5.000,00.

Kroz slijedeći primjer ćemo prikazati način formiranja najniže naknade za vršenje usluge:
Ukoliko je društvo u 2016. godini ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 4.380.000 KM. Prosječna vrijednost imovine je iskazana u iznosu od KM 2.400.000. Društvo je u 2017. godini imalo 73 prosječno zaposlenih. Odrediti najnižu naknadu za usluge revizije finansijskih izvještaja za 2018. godinu!
1. Prvo ćemo izračunati bodove po osnovu prihoda: 4.380.000/20.000 = 219 bodova
2. Bodovi prema prosječnoj vrijednosti imovine su: 2.400.000/20.000 = 120 bodova
3. Tarifom revizorskih usluga, 73 zaposlena se računaju kao 30 bodova
4. Zbrajanjem bodova po osnovu prihoda, imovine i zaposlenih, dobijemo ukupan broj od 369 bodova.
5. Navedeni broj bodova spada u grupu između 251 i 400 bodova za šta je određena minimalna cijena od KM 4.000,00 za usluge revizije finansijskih izvještaja. Navedena cijena je bez PDV-a.

Cijena za reviziju finansijskih izvještaja za pravna lica iz finansijskog sektora i za fondove se formira na osnovu prosječne vrijednosti aktive iz prethodne godine.

Za dodatne informacije Vam kolektiv Revizorske kuće EURO-BIRO stoji na raspolaganju!