Revizija projekta

Revizija EU projekta proces je verifikacije troškova predviđenih u projektima finansiranim iz pretpristupnih i strukturnih fondova EU. Reviziju projekta vrši tim ovlaštenih revizora revizorske kuće „Euro-Biro“ d.o.o. Sarajevo.

Svrha revizije EU projekata je potvrda da su svi troškovi nastali na projektu zaista nastali u svrhu provedbe projekta, da se izdaci odnose na stavke odobrene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, da su se poštivale ugovorne odredbe, da su troškovi predviđeni u budžetu projekta te da su u skladu s kriterijima prihvatljivosti troškova koje propisuje EU za pojedine programe. Utvrđuje se da je sve navedeno dokazivo odgovarajućom dokumentacijom.

Zadatak revizora je da obavi kontrolu jesu li sredstva namjenski utrošena, odnosno jesu li ona u skladu s proračunom projekta. Ono što je bitno je da su sredstva utrošena u razdoblju prihvatljivosti izdataka te, ako je to primjenjivo, da su usklađena s odredbama ugovora o nabavi. Troškovi koji su iskazani u EU projektu moraju biti stvarni, prihvatljivi, potkrijepljeni računima u skladu s općim računovodstvenim načelima te izvršenim plaćanjima prema dobavljačima u skladu s relevantnim propisima.
Revizor će provjeriti i cjelokupnu dokumentaciju na temelju koje su sastavljeni finansijski izvještaji projekta, te provjeriti usklađenost s proračunom u smislu kontrole pravilne klasifikacije proračunskih stavki, ocijeniti realnost troška te objektivnost finansijskih izvještaja projekta. Sve navedeno će na kraju rezultirati revizorskim izvještajem.

Revizor će se u reviziji EU projekata služiti: evidencijama iz računovodstvenog sistema korisnika, ugovorima, narudžbenicama i nabavkama koje su vezane za projekt, dokumentacijom koja se veže uz provođenje postupaka nabavke, dokazima o pruženim uslugama, prijemu robe, završetku radova, plaćanju, plaćanju direktnih i indirektnih troškova, putovanju, evidenciji zaposlenih, platnim listama, ugovorima o radu, ugovorima o djelu te ostalim dokazima za koje procijeni da su potrebni.

S obzirom na to da su pravila provedbe za Europske strukturne i investicijske fondove dosta kompleksna, korisnici često mogu pogriješiti. Njihove pogreške mogu dovesti i do nepriznavanja troškova ili utvrđivanja nepravilnosti u procesu revizije. Nepravilnosti prilikom provedbe projekata su svi oni postupci koji se protive pravnim regulativama Europske unije, lokalnih zakona te odredbama iz Općih ili Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Takve nepravilnosti mogu biti namjerne i nenamjerne. Finansijskom korekcijom se, nakon što je nadležno tijelo utvrdilo nepravilnost koju je počinio prijavitelj, odnosno korisnik bespovratnih sredstava, umanjuju bespovratna sredstava iz ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili nalaže povrat cijelog ili dijela finansiranja isplaćenog korisniku.

Ukoliko vam je potrebna revizija projekta, obratite se našem ljubaznom osoblju, a iskusni tim revizora Revizorske kuće EURO-BIRO će opravdati vaše povjerenje.