RAČUNOVODSTVENE USLUGE

Koristeći najnovija softverska rješenja uz poštivanje Međunarodnih računovodstvenih standarda, aktuelnih zakona i pravilnika, vršimo proces prikupljanja, sređivanja, obrade i čuvanja podataka o ekonomskim aktivnostima poslovnih subjekata i finansijskog izveštavanja o prinosnom imovinskom i finansijskom položaju preduzeća.

Finansijsko knjigovodstvo
Robno knjigovodstvo
Knjigovodstvo osnovnih sredstava
Analitička evidencija, glavna knjiga
Evidencija potraživanja i obaveza
Izrada finansijskih kartica kupaca i dobavljača, izrada IOS-a, usklađivanje stanja sa kupcima i dobavljačima
Arhiviranje dokumentacije
Planiranje troškova
Materijalno knjigovodstvo
Obračun plata
Evidentiranje PDV-a, sastavljanje i predaja PDV prijava
Podnošenje izvještaja organima poreske uprave
Vođenje blagajne
Izrada kalkulacija, maloprodajnih i veleprodajnih
Knjiga ulaznih i izlaznih računa
Vođenje platnog prometa
Izrada godišnjeg finansijskog izvještaja
Izrada izvještaja za potrebe statističkih zavoda


Izrada općih akata i ugovora
Poslovi iz radno-pravnih odnosa
Obračun plata,MIP obrasca i izrada godišnjih isplaćenih plaća(GIP-obrazac), prijava/odjava radnika
Obračun autorskog ugovora i ugovora o djelu,
Radnje u postupku ostvarivanja statusnih promjena društva
Priprema dokumentacije prema bankama, Leasing kućama za kreditno apliciranje
Upoznavanje sa zakonskim promjenama, savjetovanje iz računovodstva i porezno savjetovanje
Pomoć pri obavljanju poslova sa bankama, Poreskom upravom, Upravom za indirektno oporezivanje, inspekcijskim službama i drugim javnim i državnim službama.
Izrada analitičkog bruto bilansa i elektronska/štampana dostava za period (mjesec, tromjesečje..)
Priprema kreditne dokumentacije za preduzeće i uposlene.
Pomoć pri osnivanju firme
Obračun svih vrsta bolovanja i porodiljskog odsustva kao i kontakti sa Zavodom zdravstva i Centrom za socijalni rad
Edukacija kadrova kao za potrebe klijenta.
Obračun i knjiženje proizvodnje.

KONTAKT

Euro-Biro d.o.o.
Hifzi Bjelevca 86
71000 Sarajevo
+38761319169
+38733765120
+38733765121
info@eurobiro.ba